"เขาวงได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อ 31 ธันวาคม 2518 เป็นแหล่งศึกษา
  ทางธรรมชาติวิทยาและโบราณคดีเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 13 ของประเทศไทย อุทยาน
  แห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขาจันทบูรณ์ มีความสูงจากระดับ
  น้ำทะเลตั้งแต่ 50-108 เมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองและจันทบุรี เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของ
  จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี  เช่น  แม่น้ำประแสร์ คลองพวาพลู คลองโตนด คลองน้ำเป็น
  คลองเขาจุกและคลองหลอด  เป็นต้น  ความชื้นสัมพันธ์ตลอดปี 75-80 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิ
  เฉลี่ยตลอดปี 24-28 องศาเซลเซียส "
            แนะนำจุดท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงต่อกัน        
                  น้ำตกเขาชะเมา เป็นน้ำตกที่สวยงามมีน้ำไหลตลอดปี มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ อากาศ
  สดชื่นบริสุทธิ์ มีวังน้ำที่สวยงาม ที่มีชื่อว่าวังหนึ่ง  วังมัจฉา  วังไทรงาม เป็นต้น
             ที่ตั้งของเส้นทางและสภาพทั่วไป
                   เส้นทางศึกษาธรรมชาติถ้ำเขาวง ตั้งอยู่ในบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ชม.5
  (เขาวง) ภายในบริเวณถ้ำเขาวงจัดเป็นกลุ่มถ้ำที่มีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันไป บางถ้ำสามารถเดิน         
  ต่อทะลุถึงกันเป็นวงรอบได้ซึ่งจากการสำรวจจำนวนถ้ำทั้งหมดมีจำนวนทั้งสิ้น 83 ถ้ำ ปัจจุบันได้สำรวจ
  และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเพียง 6 ถ้ำ ลักษณะภายในจะมีหินงอก หินย้อยที่สวยงามเป็นรูปร่้างต่างๆ
  กันอันเป็นที่มาของชื่อถ้ำ เช่น ถ้ำสิงโตใหญ่ ถ้ำสิงโตน้อย ในเขตพื้นที่อุทยานฯ
               ถ้ำเขาวงจัดแบ่งเป็น 3 โซน
                    ถ้ำโซนที่ 1       อยู่บริเวณใกล้หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ การเดินทางจะเิ่มต้นจากเดินขึ้นบันไดไม้
  ไปยังปากถ้ำละครผ่านถ้ำต่างๆ อันประกอบดเป็นเส้นทาง ดังนี้
                     ถ้ำละคร ถ้ำค้างคาว ถ้ำสามมิตร ถ้ำมังกร ถ้ำสิงโตใหญ่ ถ้ำสิงโตน้อย ถ้ำเต่า ถ้ำแคบและถ้ำโจร
                    ถ้ำโซนที่ 2       อยู่ทางหน้าผาด้านทิศตะวันตก การเดินทางจะต้องเดินผ่านถ้ำโซนที่ 1 แล้วแยก
  ข้ามเขาโดยผ่านถ้ำมังกร เดินลงเขาแล้วเลี้ยวซ้ายมาทางทิศใต้ประมาณ 300 เมตร ถ้ำบริเวณนี้มีถ้ำเพชรและถ้ำช้าง          
  เป็นองค์ประกอบ
                   ถ้ำโซนที่ 3         อยู่ทางด้านทิศเหนือของเทือกเขาประกอบด้วยถ้ำ ดังนี้ ถ้ำธารลอด (หลายกิโล)
  ถ้ำโรงบ่อน ถ้ำชุมแสง ถ้ำบังเอิญ ถ้ำปลา